JS算法之二分查找法获取指定数值

 • 更新时间:5年零207天前
 • 浏览量:2105
 • 发布人:思过崖

二分查找法的使用场景

 • 数据量比较大
 • 数据按照从小到大的顺序进行排列
问题:给定一个数组[1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096],使用JS二分查找算法获取2048在数组中的下标
 1. var arr=[1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096];
 2. function findIndex (arr,value) {
 3. var minIndex=0;
 4. var maxIndex=arr.length-1;
 5. var midIndex=parseInt(arr.length/2)
 6. //数值判断,避免无效查询
 7. if(arr[minIndex]>value || arr[maxIndex]<value){
 8. return false;
 9. }
 10. while(minIndex<=maxIndex){
 11. var midIndex=parseInt((minIndex+maxIndex)/2);
 12. if(arr[midIndex]==value){
 13. return midIndex;
 14. }
 15. //如果没有+1和-1,在查找不存在的数值时会造成死循环
 16. if(arr[midIndex]>value){
 17. maxIndex=midIndex-1;
 18. }else{
 19. minIndex=midIndex+1;
 20. }
 21. }
 22. return false;
 23. }
 24. alert(findIndex(arr,250));